โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษา การเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ
ออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พร้อมรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นจากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผ่านเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
สืบต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองอธิการบดีเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 507 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *