โครงการพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในยุค 4.0

ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับกรมอาชีวศึกษาและกรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในยุค 4.0 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายอาชีวะศึกษา ได้เกิดความเข้าใจธุรกิจนวัตกรรมการตลาดในยุคดิจิตอล  สามารถคิดวิเคราะห์ กำหนดแนวทางและรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนการเชื่อมต่อการทำธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ต สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีในอนาคต ก่อให้เกิดทักษะและนำแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจไปพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพ หรือมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs เพื่อความยั่งยืนและความเข้มแข็งต่อการแข่งขันของประเทศต่อไป โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และ รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องทวารวดี 2  โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี อ.เมือง จ.นครปฐมใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *