โครงการ “การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ Creating and Controlling AutomaticRobot Competition 2023 (CARC 2023)