โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มทร.รัตนโกสินทร์ รุ่น 4

มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง
มทร.รัตนโกสินทร์ รุ่น 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทการบริหารอุดมศึกษาและกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนงานและวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางานตนเองและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความสามารถในด้านทักษะและการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร พัฒนาความสามารถในด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักการคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ มุมมองและวิธีคิดเชิงระบบ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างกลุ่มเครือข่าย
ผู้บริหารระดับกลาง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระยะยาวต่อไป โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นบก.รุ่น3 ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ดร.สรัสวดี มุสิกบุตร และอีกหลาย ๆ ท่าน ที่ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ระยะเวลาในการจัดโครงการ แบ่งออกเป็น
– วันที่ 1-3,5-6,8-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง A319 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์
– วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหา
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *